Other Works From the Show

 • 이경희

  Section_c007_ 240x240cm, Acrylic diasec, 2021

 • 이경희

  Section_c008_ 240x240cm, Acrylic diasec, 2021

 • 이경희

  Machine-Hieroglyphics_ 150cx900cm, waste oil on roll paper, 2015

 • 이경희

  Machine-Hieroglyphics_ 150cx900cm, waste oil on roll paper, 2015

 • 이경희

  Section_d001_ 100x150cm, Inkjet print, 2021

 • 이경희

  Section_f001-2_ 100x180x5cm, Inkjet print, 2021

Other Works by ()

 • 김묘수

  나_ 컴퓨터, 프로젝터, 웹카메라, 영상설치, 가변크기, 2009

 • 방극헌

  Digital Stimulus_ 디지털 미디어, 영상설치, 가변크기, 2009

 • 비앙카 레글

  Filaree heights_ 캔버스에 유채, 200×160cm, 2009

 • 조영숙

  Fa1-2_ 190x205mm , 2009

 • 한연호

  눈부신조화_ 캔버스에 유채, 1235x925mm, 2009

 • 김남수

  옥정호_ 순지에 먹, 55.5x72cm, 2009

화살표
화살표